Акумулаторни инструменти

Общи условия за ползване

Условия за ползване 
 

www.mehanik-oreshkov.com е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма "Механик-Орешков" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на машини, инструменти, аксесоари и резервни части през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "Механик-Орешков" ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички продукти в интернет страницата са с топографски изображения.Възможни са разлики в изображението на интернет страницата и продукта в действителност,като това не променя общите характеристики на продукта.Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Механик-Орешков" ЕООД.

 

Дефиниции

 

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на mehanik-oreshkov.com

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от "Механик-Орешков" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на продуктите от Сайта.

 

Преамбюл

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които mehanik-oreshkov.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра mehanik-oreshkov.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

Предмет на общите условия

 

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от mehanik-oreshkov.com чрез Сайта.

 

Стоки,Обект на продажба

 

Обект на продажба са стоки, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. mehanik-oreshkov.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока/Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

 

Рекламация

 

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката/стоките подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

 

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Механик-Орешков" ЕООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Механик-Орешков" ЕООД Услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да уведомява незабавно "Механик-Орешков" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • да не извършва злоумишлени действия.

 

Права и задължения на mehanik-oreshkov.com

 

"Механик-Орешков" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

"Механик-Орешков" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на mehanik-oreshkov.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Механик-Орешков" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

"Механик-Орешков" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Механик-Орешков" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Механик-Орешков" ЕООДД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Механик-Орешков" ЕООД.

"Механик-Орешков" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Механик-Орешков" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на mehanik-oreshkov.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

"Механик-Орешков" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на mehanik-oreshkov.com

във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Механик-Орешков" ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети "Механик-Орешков" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Механик-Орешков" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Изменение на общите условия

 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Механик-Орешков" ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Механик-Орешков" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

 

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.